HIRDETŐTÁBLA


HIRDETŐTÁBLA – ÚRADNÁ TABUĽA

______________________________________________________________________________
– A szándék nyilvánosságra hozatala: Nagycsalomja község alább meghatározott ingatlanának értékesítése különös megfontolásra érdemes okokból. c.j. 263/2020  – Zverejnenie zámeru: predať nižšie identifikovaný majetok obce Veľká Čalomija z dôvodu hodného osobitného zreteľa. c.j. 263/2020

– 587. számú kormányhatározat – Vészhelyzet kihirdetése –  Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu

– Sajtóközlemény (Besztercebánya) a Besztercebányai Régió számára a házak és lakások számlálásának menetéről a számlálás első három hónapjában – Tlačová správa(TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé tri mesiace sčítania.

  • Plakát a Gyűjtő udvar Projektről – Plagát o PROJEKTE Zberný dvor Veľká Čalomija
https://velkacalomija.sk/wp-content/uploads/2020/01/publicita-zberný-dvor-v-JPG.jpg


  • Mezőgazdasági gazdálkodási felhívás közzétételére vonatkozó kérelem – Žiadosť o zverejnenie výzvy v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.
  • A Nagykürtösi Járási Hivatal, a Föld- és Erdészeti osztály felhívja a figyelmet, és felhívja a mezőgazdasági földtulajdonosokat, bérlőket és adminisztrátorokat, hogy a törvény 3. szakaszában előírtaknak megfelelően biztosítsák a mezőgazdasági területek alapellátását.

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

Teljes felhívás PDF-ben  – Celá výzva v -PDF-


  • Plakát: A Községi Hivatal és a Nagycsalomjai Művelődési Ház energiaintenzitásának csökkentésére

Plagát na, Projekt: Zníženie energetickej náročnosti Obecného Úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

https://velkacalomija.sk/wp-content/uploads/2020/02/plagát-KD.jpg
– (Teljes felhívás mellékletekkel.) – Didaktikai és prezentációs technika az általános iskolához, Nagycsalomja /ZIP/18/04/2019  – ( Kompletná výzva s prílohami. ) – Didaktická a Prezentačná technika pre ZŠ internátna, Veľká Čalomija  / ZIP / 18/04/2019/


-Nagycsalomja Önkormányzatának általánosan kötelező érvényű rendelete –  A tankötelezettség teljesítése érdekében a gyermek iskolai felvételének helyének és idejének meghatározásá – 1/2019  –  Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

– Nagycsalomja Önkormányzatának általánosan kötelező érvényű rendelete – az általános művészeti iskola tanulójára, egy nyelviskola tanulójára, egy óvodai gyermekre és egy iskolai intézmény gyermekre a működési támogatás és a bér összegének meghatározásáról a 2019. évre szóló – 2/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

– Nagycsalomja Önkormányzatánakt általánosan kötelező érvényű rendelete – A helyfoglalásról és a választási plakátok köztereken való elhelyezésének feltételeiről a választási kampány során 3/2019 – – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija  č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


– 2018.12.10. – Nagycsalomja község általánosan kötelező érvényű rendelete a települési hulladékok és a kis építési hulladékok helyi adóiról és helyi díjairól  -10.12.2018 – VZN obce Veľká Čalomija o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– 2018.12.06 – Pályázati felhívás – Didaktikai források a Nagycsalomjai Alapiskola 65 számára  – 06.12.2018 – Výzva na predkladanie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65

– 2018.12.06 – Pályázati felhívás – Didaktikai források a Nagycsalomjai Alapiskola 65 számára (Teljes felhívás mellékletekkel)  – 06.12.2018 – Výzva na predloženie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65 ( Kompletná výzva s prílohami. )

– A 2019-2021 közötti többéves költségvetés .pdf – -Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 .pdf

– A költségvetés változtatása 2018.12.10-hez .pdf – -Zmena rozpočtu k 10.12.2018 .pdf

– A Községi Hivatal épületének és a Nagycsalomjai kultúrház energiaintenzitásának csökkentése .pdf Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomija .pdf

– Publicitás / Alapvető információk a projektről: A Községi Hivatal épületének és a kultúrház energiaintenzitásának csökkentése .pdf  -Publicita /Základné informácie o projekte: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čalomija .pdf

– Általánosan kötelező érvényű rendelet az üzletben történő értékesítés és a szolgáltatások működtetésének idejéről 1 2018 .pdf  –VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  1 2018 .pdf

– A NAGYCSALOMJAI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINAK KÖZÖSSÉGI TERVE 2018 – 2022 .pdf  –KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÁ ČALOMIJA 2018 – 2022 .pdf

– Az üzemeltető azonosítója és elérhetőségei -PDF  –_Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa -PDF


– A helyi Önkormányzat választására vonatkozó regisztrált jelöltek névsora .pdf

-ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ASTUPITEĽSTVA  .pdf

– ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT Polgármesterének megválasztására Nagycsalomján .pdf –                                     A PRE VOĽBY STAROSTU OBCE VO VEĽKEJ ČALOMIJI .pdf

– A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE .pdf  –ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB .pdf

köszönjük az érdeklődését és türelmét

Powered by themekiller.com