Hospodárskym a sociálnym pomerom v období stredoveku a novoveku zodpovedal aj stav školstva. Prvé písomné zmienky o školách na území terajšieho okresu Veľký Krtíš sú zo 16. a 17. storočia. Medzi ne patrí aj cirkevná škola vo Veľkej Čalomiji. Vyučovací proces bol obmedzený predovšetkým na náboženstvo, a len druhorado na čítanie, písanie a základné počtové úkony.

V obecnej kronike je záznam o škole z roku 1848, kde sa spomína aj prvý učiteľ Ján Haray, ktorý bol zároveň aj kantorom, zvonárom a notárom. V škole mali len jednu učebnicu a tabuľu z eternitu.

V roku 1884 dali do prevádzky novú školu, v ktorej sa vyučovalo až do roku 1911, kedy na tomto mieste postvili nový kostol a budova školy preto musela byť zbúraná. Až do roku 1932 sa vyučovalo v náhradných priestoroch, neskôr v dome Jozefa Pölhösa a potom v kaplnke, ktorá ešte prednedávnom slúžila ako kostol.V tomto roku bola dostavaná nová budova školy aj s učiteľkým bytom a keďže bola postavená za finančnej podpory miestnych katolíckych veriacich jej charakter mal cirkevný ráz. Od roku 1918 do roku 1938 existovala vo Veľkej Čalomiji aj štátna ľudová škola.

V rokoch 1848 až 1945 pôsobili vo Veľkje Čalomiji nasledovní učitelia: Ján Haray, Ján Veszely, Vinkovics Drobni, Koloman Velker, Gejza Puntler, Onderj Mandula, Július Maszarovics, Jozej Botka, Ladislav Rábai, Vojtech Rábai, Ladislav Maszarovics.

Po oslobodení v roku 1945 a najmä po roku 1948 prešlo školstvo v dôsledku poštátnenia ďalekosiahlymi zmenami. Hneď po oslobodení bola vo Veľkej Čalomiji zriadená obvodná meštianska škola. Stredná škola pre veľkočalomijský obvod bola zriadená PŠVÚ 1.2.1949. Do obvodu tejto školy patrili obce: Balog nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom, Koláre, Malá Čalomija, Chrastince a Lesenice. Kvôli prípravným prácam sa začalo vyučovať až 12.februára 1949 v dvoch triedach s počtom 100 žiakov. V nasledujúcom roku pribudla ďalšia trieda. Prvými vyučujúcimi na strednej škole boli: Pavol Javor, ktorý bol zároveň aj riaditeľom, Pavol Franko, Imrich Michalský a Pavol Kering. Slávnostné otvorenie strednej školy bolo 4.4.1959. Stredná škola nemala vlastnú budovu. Bola dočasne umiestnená v budove cirkevnej školy, v ktorej sa už v tom období nevyučovalo. Tu však bolo miesta len pre dve triedy. Tretia trieda mala núdzové vyučovanie v prírode, kde bola chránená len strechou. Tu sa však dalo vyučovať len dva mesiace, kým nenastali chladné dni. Potom boli prenajaté bočné miestnosti pri hostinci. Riaditelia pôsobiaci na tejto škole: Pavol Javor a Pavol Gírovský.

Od nasledujúceho roku dostala škola vlastnú budovu. Spôsobila to aj skutočnosť, že od školského roku 1950/51 začala vo Veľkej Čalomiji pôsobiť škola s vyučovacím jazykom maďarským. Táto dostala budovu po bývalej cirkevnej škole, ktorú dovtedy dočasne užívala stredná škola. Prvými vyučujúcimi na tejto škole boli: Július Benkö, ktorý bol zároveň aj riaditeľom a Alexander Varga. Táto škola existovala až do roku 1976. Počas jej pôsobnosti tu vyučovali nasledovní učitelia, ktorí zároveň vykonávali aj funkciu riaditeľa školy:Zoltán Bede, Ľudovít Keresztes, Ladislav Kiss, Alexander Réch a Vojtech Cseri.

V školskom roku 1953/54 vstúpil do platnosti nový školský zákon, ktorý menil doterajší školský systém. Nová organizácia školského systému priniesla nové typy škôl a s nimi aj nové pomenovanie osemročná stredná škola. V júni 1959 bola k budove školy pristavená nová jedáleň. Riaditelia, ktorí pôsobili na tejto škole: Pavol Gírovský, František Kajánek a Ernest Góras.

V roku 1960 bol schválený zákon o povinnej deväťročnej školskej dochádzke. Podľa nového školského zákona sa zmenil názov školy na základnú deväťročnú školu. Keďže budova už kapacitne nevyhovovala, bolo potrebné pristaviť nové miestnosti. Prístavba bola ukončená v roku 1962 a boli pristavené dielne, jedna trieda, zborovňa a riaditeľňa. Pôsobnosť riaditeľov na základnej deväťročnej škole: Ernest Góras, Ján Daubner a Jozef Bojtoš.

Po vytvorení nového okresu Veľký Krtíš a určení Veľkej Čalomije ako spádovej obce sa začalo s výstavbou novej 14 triednej budovy školy. Táto bola daná do užívania v školskom roku 1976/77. Postupne zanikajú základné deväťročné školy a pretože sa postupne zavádzala povinná desaťročná školská dochádzka, základné deväťročné školy boli premenované na základné školy s osemročnou dochádzkou. Nebolo tomu inak ani vo Veľkej Čalomiji. Pôsobnosť riaditeľov na základnej škole: Jozef Bojtoš, Klára Kysucká, Marta Bobálová a Soňa Ivaničová Ballová.

autor: PaedDr. Pavel Antolov

Powered by themekiller.com