Obec – Vítame Vás!
    
Vítame vás na oficiálnej stránke obce Veľká Čalomija.
       Naša obec patrí medzi malé obce v Ipeľskom regióne. Snahou súčasného vedenia obce je rozvoj vo všetkých oblastiach života občanov. Vstupom SR do EU očakávame kladnú zmenu v živote obyvateľov, hlavne možnosťou realizácie stanovených akčných plánov obce Veľká Čalomija v PHSR obce.
   Medzi hlavné potreby obce môžeme zahrnúť rekonštrukciu objektov kultúrneho domu, domu služieb, budovy ZŠ a zdravotného strediska, domu smútku, zriadenie obecného múzea a výstavbu sociálnych bytov. Akútne sú opravy miestnych obecných ciest, vodovodu, vybudovanie kanalizácie a ČOV. Súčasne i riešenie odvádzania povrchových vôd z poľnohospodárskych pôd, doriešenie problémov separovaného zberu odpadkov a likvidácia divokých skládok odpadov. Okrem uvedených sú to samozrejme aktivity v oblasti ľudských zdrojov, kultúry, športu, cestovného ruchu a iných… Sú to nemalé plány, ale prostredníctvom ich realizácie sa môže prispieť k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov obce. Dosiahnutím cieľov sa zlepší infraštruktúra, podporí sa rozvoj miestneho vidieckeho podnikania, vytvorenie nových pracovných príležitostí, poskytnú sa kvalitnejšie základné služby samotnému obyvateľstvu i návštevníkom vidieka, čo v dôsledku prispeje k rozvoju vidieckeho turizmu v obci a zvýši sa atraktivita obce, okolitých obcí i regiónu.
   Obyvatelia našej obce sa venujú väčšinou poľnohospodárskej prvovýrobe. Dobré výsledky dosahujú podnikatelia, pôsobiaci v našej obci.
    Žiaľ v posledných rokoch dochádza k prestarnutiu našej obce, mladí odchádzajú do veľkých miest i do zahraničia za prácou. Z hľadiska zdravotnej, školskej, environmentálnej a telekomunikačnej infraštruktúry ponúka obec svoje služby nielen svojim obyvateľom, ale aj okolitým obciam. V obci sa nachádzajú výhodné prírodné podmienky a dlhoročné tradície v pestovaní poľnohospodárskych plodín. Obec disponuje bohatými kultúrno-historickými tradíciami, ktoré je potrebné naďalej rozvíjať.
   Do budúcnosti sa budem snažiť ako starosta obce uspokojiť svojich občanov po všetkých stránkach, obci dať príležitosť na výstavbu a modernizáciu a dať možnosť zamestnať sa blízkom okolí.
  Verím, že táto stránka urobí nám všetkým radosť, veď autori ju zostavili preto, aby sme sa dozvedeli o svojej obci viac.
Dúfam, že každý, kto siahne po tejto stránke bude mať z nej rovnakú radosť ako ja.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej realizácii.
Želám si, aby stránka svojim obsahom prispela k umocneniu lokálpatriotizmu, spolupatričnosti a lásky k našej Veľkej Čalomiji.
 
                                  Roman Pásztor starosta obce

Powered by themekiller.com