Vítame vás na oficiálnej stránke obce Veľká Čalomija.

     SK, ENG, 

Veľká Čalomija


Podľa archeologických zdrojov bolo územie dnešnej obce Veľká Čalomija osídlené od doby kamennej. Našli sa tu rôzne predmety ozdobnej keramiky, nálezy z doby bronzovej, ale aj stopy po osídlení územia Avarmi a Kvádmi.  Územie obce bolo osídlené v dobe rímskej, taktiež v období sťahovania národov.

Nemeckí križiaci Hunt a Poznan, ktorí boli v službách Štefana I., prvého uhorského kráľa, dostali už v roku 1002  územie hontianskej župy, ktorej súčasťou bola aj dnešná obec Veľká Čalomija.  Obecná farnosť sa spomína už v roku 1070 a v tom čase už  pravdepodobne existovali  aj kostol a  obec. Kostol zničili v roku 1241 Tatári. Samotná obec sa prvýkrát spomína v roku 1244 v listine Belu IV. „Ighazas-Chalamija“. V roku 1332 sa spomína aj v pápežskej listine s názvom „Solomia“. V 15. storočí je vo vlastníctve kráľovnej Barbory Celjskej. V roku 1552 Turci pripojili  územie obce k novozámockému sandžaku. 28. septembra 1626 počas protihabsburského povstania sa pri obci usídlil sedmohradské knieža Gabriel Betlen. V období od roku 1608 – 1642 obec odvádzala dane Turkom. Od roku 1642 je obec vo vlastníctve Majthényiovcov a Rádayovcov, v polovici 18. storočia patrí Telekyovcom, neskôr miestnym šľachticom. V roku 1715 bolo v obci 12 domácností. V roku 1828 mala obec 128 domov so 762 obyvateľmi. Obyvatelia obce sa venovali poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.

Veľká Čalomija bola v rokoch 1867 až 1904 slúžnovský okres.

V roku 1873 vyčíňala v obci ťažká epidémia cholery.

Až do podpísania Trianonskej mierovej zmluvy patrila Hontianska župa pod okres Vinica. Katastrálne územie obce sa v dôsledku trianonskej zmluvy prostredníctvom rieky Ipeľ pripojilo k Československu. V roku 1938 sa po Mníchovskej zrade obec znovu pripojila k Maďarsku, ale po skončení 2. svetovej vojny bola opäť súčasťou Československa. Československo-maďarskú hranicu tvorila rieka Ipeľ a tvorí ju aj dodnes.

Obec Veľká Čalomija má veľa pozoruhodných miest, ktoré dnes  slúžia najmä ako turistické atrakcie.

Pustý kostol, významná historická pamiatka obce, sa nachádza v lesíku na sever od obce.  Pôvodný kostol bol postavený v 11. – 12. storočí pravdepodobne na mieste predkresťanského slovanského pohrebiska. Kostol v minulosti viackrát spustol , znovu sa obnovil a fungoval do roku 1868. V roku 1947 sa tu našla počas poľnohospodárskych prác stredoveká kultová nádoba z bronzu zobrazujúca ozbrojeného jazdca sediaceho na koni /aquamanile/, ktorá je jedinečnosťou na území bývalého Horného Uhorska. Dnes je uložená v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Ide o jediné pôvodné kovové aquamanile, ktoré objavili na území Slovenska.

V rokoch 2007 až 2014 prebiehal v okolí Pustého kostola archeologický výskum, na základe ktorého sa podarilo určiť vznik tohto kostola do prvej polovice 13. storočia. Išlo o románsku jednoloďovú stavbu s východne orientovanou apsidou. Pustý kostol sa stal jedinečnou perlou románskej kresťanskej sakrálnej architektúry. Dnes je obľúbeným turistickým miestom nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných návštevníkov. V posledných rokoch sa tu uskutočňujú rôzne kultúrne podujatia a taktiež  kresťanské a civilné sobáše.

V súčasnosti  slúžia na vykonávanie  bohoslužieb v obci dva kostoly. V roku 1911 bol postavený secesný rímskokatolícky kostol Panny Márie. Pozoruhodná je obnovená maľba stien v interiéri kostola. Pôvodná maľba je výsledkom vynikajúcej práce majstra Gyulu Ádáma z roku 1932. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1934 na základe plánov českého architekta s využitím husitských stavebných prvkov.

V našej obci sa nachádza aj vojenský bunker z obdobia 1. Československej republiky z roku 1937. Je zhotovený zo železobetónu a v minulosti slúžil na ochranu hraníc niekdajšieho Československa. Počas II. svetovej vojny slúžil ako druh ľahkého opevnenia. Tieto typy opevnení sa v bývalom Československu umiestňovali v hraničných oblastiach, postavilo sa ich cca 10 000 ks, v katastri obce Veľká Čalomija ich bolo 6. V roku 1938 po viedenskej arbitráži maďarská armáda bunker nezbombardovala kvôli blízkosti obytných domov. V roku 2021 prišiel rad na rekonštrukciu objektu, v súčasnosti je navštevovateľný.

Sme obec s počtom obyvateľov 600, svojou kultúrou a svojím jazykom patríme k palóckej etnickej skupine. Časť obyvateľov obce podniká v oblasti poľnohospodárstva alebo priemyslu. Ďalšia časť si našla zamestnanie v blízkom alebo vzdialenejšom okolí. Mnohí mladí ľudia pracujú v zahraničí. Bohužiaľ, značná je aj migrácia obyvateľov. K sociálnej starostlivosti patrí  existencia zdravotného strediska v obci, kde sa nachádzajú ordinácie pediatra, obvodného lekára, zubného lekára, gynekológa, taktiež aj lekáreň. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú aj materská škola, základná škola /s vyučovacím jazykom slovenským/ a tiež školský internát pre žiakov  so zdravotným znevýhodnením. V obci je v prevádzke aj denný stacionár pre dôchodcov, ktorým zabezpečujeme aj stravovanie /obedy/. Obec vlastní aj 46 nájomných bytov, ktoré boli postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V obci sa nachádza pošta, potraviny, predajňa priemyselného tovaru, taktiež aj zberný dvor.

Ozdobou obce je aj miestny amfiteáter /kryté javisko s krytým hľadiskom/, kde sa každoročne organizujú rôzne kultúrne podujatia. Taktiež disponujeme asfaltovými a poľnými cestami, ktoré sú vhodné na športové účely. Obec poskytuje na výpožičku bicykle, kajaky, kanoe. Pri splavovaní rieky Ipeľ je možnosť aktívneho relaxu.

Významní rodáci našej obce:

Imre Gáspár /1854 – 1910/ – spisovateľ, básnik, umelecký prekladateľ, zakladateľ vidieckej publicistiky

Fayl Frigyes /1862- 1906/ – hudobný skladateľ, hudobný pedagóg, klavirista, profesor na Hudobnej akadémii v Budapešti

____________________________________

ENG:

NAGYCSALOMJA – ENG

According to some archeological evidences people have been living in this region since the Stone Age. Colourful ceramic items from the Stone Age and from the Bronze Age,  as well as the remains of Quadi and Avar settlements were also found in this region. Furthermore, this region was used as premises in the Roman Period and the Migration Age.

 • In 1002, the historic Hont county of Hungary, including Nagycsalomja were given to Hont and Pázmán, two germanic crusaders.
 • The village’s vicarage was first mentioned in 1070, which indicates the existence of a church, and probably the village too.
 • The church was demolished by the Tartars in 1241.
 • The village was first mentioned in 1244 as “Ighazas-Chalamija” in one of Béla the IV th’s
 • The name of the village is also mentioned in the canonical notes dating from 1332.
 • In the 15th century, the village belonged to Borbála Cillei, as her royal estate.
 • Due to the Ottoman occupation of the Hungarian Kingdom, the village was assigned to the so called County of Újvár in 1552.
 • On the 28th of September 1626, Gábor Bethlen Transylvanian monarch encamped near our village during a military expedition against the Habsburgs.
 • The village payed its taxes to the Ottomans from 1608 until 1642.
 • Since 1642 the village belonged to the Majtényi and Ráday families. In the first half of the 18th century, it was in the possession of the Teleky family, later it belonged to local noblemen.
 • There had been 12 households all together in our village in 1715.
 • In 1828 the population of Nagycsalomija reached 762 people living in 128 houses.
 • Its inhabitants were engaged in agriculture as well as viticulture.
 • Nagycsalomja was a juridical county town between 1867 an 1904.
 • The village was struck by a serious cholera epidemic in 1873.
 • Until the Treaty of Trianon, Nagycsalomja belonged to the Hont County of Hungary, to the district of Ipolynyék.
 • After signing the Treaty of Tranon, Nagycsalomja came under the authority of Czechoslovakia, dividing the village into two pieces alongside the river Ipoly.
 • After signing the first declaration in Vienna in 1938, the village belonged to Hungary, but only for a short period of time. After World War II, it became the part of Czechoslovakia. The river Ipoly remained the boarder until present days.

Nagycsalomja offers numerous sights and has also become a popular tourist destination.

 • The most popular sight of our village are the renovated ruins of a beautiful abandoned church, so called „Pusztatemplom”,which is one of the oldest religious buildings in Slovakia.
 • The original church was built around the 11th or 12th century probably on the site of an ancient pagan cemetary.
 • Throughout the years the church was destroyed and reconstructed several times, and used until 1968.
 • In 1947 while doing some agricultural work near the abandoned chuch, a rare piece of bronze vessel – so called aquamanile –was found. It was used in the Middle Ages by priests while performing religious ceremonies. It portrays a warrior sitting on a horse. This piece is the only remaining archeological evindence remaining from the Middle Ages, that was found in Felvidék – so called Upper Hungary region.
 • At present, it is displayed in the Museum of Bankská Bystrica, and is proven to be the only metal aquamanile, that was found in Slovakia.
 • Between the years of 2007 and 2014, archeological excavations and reconstructions have been performed on and around our Abandoned church.
 • After the reconstructions, the church became the most beautiful and unique remaining piece of Roman sanctified architecture in Slovakia.
 • It is a popular tourist destination not only for locals, but also for people from other areas of Slovakia as well as for people visiting from other countries.
 • The church has become a popular location for numerous cultural programs and wedding ceremonies in the past few years.

The village has two other churches in use.

 • The Roman Catholic church was built in 1911, its patron saint is the Magyarok Nagyasszonya, which is loosely transleted as The Great Lady of Hungarians, or Virgin Mary. Its renovated interior is quite remarkable. The original painting from 1932 is the work of Gyula Ádám paintor.
 • The evangelical church was built in 1934 according to the design of a Czech architect using bohemian elements.

A  rare soldier bunker from the I. Czechoslovak Republic from 1937 is also found in our village.

 • This is a fortress built from reinforced concrete, which served as a machine gun station on the boarder.
 • There were approximately 10.000 bunkers like this built near the boarders of Czechoslovakia, from which 6 were in the region of Nagycsalomja.
 • With the exception of this bunker, the others had to be demolished.
 • This one only remained, because it had been built close to the houses.
 • It was reconstructed in 2021 and it is opened for the public.

The Village’s Museum was opened in 2009.

 • This is a typical rural house, which has three rooms, antique furniture, national costumes, photos, paintings and old articles for personal use.
 • Its south facing veranda consists of 6 columns and is overlooking the courtyard. There is a lovely summer kitchenette, brick ceiling cellar, draw well, a small lake, oven and a covered terrace.

We are a village of 600 residents, our culture and language connects us to the Palóc ethnical group. Some residents are still working in the field of agriculture, while others found work in the neighbouring towns, unfortunately, some abroad.

 • One of our social institutions is the healthcare centre, where you can find a pediatritician, gynecologist, general practitioner, dentist and a pharmacy.
 • We also have a Slovak kindergarten, a special needs school as well as a primary school.
 • We provide lunch-delivery for the elderly, and a home for pensioners where they can spend their afternoons.
 • The village provides 46 flats for rent, which were financed from the Housing Fund.
 • The village has it’s own post office, grocery stores, manufactured goods store, waste-collecting yard.
 • Numerous cultural programs are organized in our beautiful amphitheatre which has a roof covered stage and auditorium.
 • We also provide many opportunities for those, who would like to spend their free time actively. Bike, kayak and canoe renting is provided. The Ipoly river is a great place for rowing.

Famous people who were born in our village:

 

 • Imre Gáspár (1854-1910) – writer, poet, translator, the creator of rural journalism
 • Frigyes Fayl (1862-1906) – composer, pianist, professor of The Royal National Hungarian Academy of Music
 
                                  Roman Pásztor starosta obce

Powered by themekiller.com