Veľká Čalomija označovaná aj ako Chalamija, Egyhaschalamija, Nagychalamya, Welka Cžalumina, Veľká Čalomija a Nygycsalomja. V roku 1715 mala 12 domácností, 1828 127 domov a 762 obyvateľov, ktorí sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Po svojom vzniku bola začlenená do Hontianskej stolice. V 18. storočí mala Hontianska stolica štyri slúžnovské okresy. Veľká Čalomija patrila do Ipeľského (Processus Ipolyitanus). V roku 1850 bol zriadený slúžnovský okres Šahy do ktorého bola začlenená aj Veľká Čalomija. V rokoch 1867-1904 sa sídlom slúžnovského okresu stala práve Veľká Čalomija a v rokoch 1905-1918 patrí do slúžnovského okresu Vinica.

Po vzniku Československej republiky zostala na Slovensku v podstate v platnosti doterajšia územno správna organizácia. Do roku 1922 bola Veľká Čalomija v správnom okrese Vinica. Až v roku 1923 došlo k reforme verejnej správy na Slovensku. Staré historické župy boli zrušené a namiesto nich zriadené tzv. veľkožupy. Zrušené boli aj správne okresy, ktoré nahradili väčšie územné celky okresy. Sídlom okresného úradu pre väčšinu obcí terajšieho regiónu Veľký Krtíš, teda aj pre Veľkú Čalomiju sa do roku 1923 stal Modrý Kameň. Treba poznamenať, že Modrému Kameňu nebol priznaný charakter mesta. V prameňoch sa uvádza ako obec s príslušnosťou k Pohronskej župe so sídlom vo Zvolene.Tento stav územnej organizácie zostal nezmenený až do roku 1938. Medzitým sa v roku 1928 zrušilo župné zriadenie. Súčastne bol zriadený krajinský úrad so sídlom v Bratislave.

K územným zmenám veľkého rozsahu došlo opäť v roku 1938 v súvislosti s mníchovským diktátom. Podľa rozhodnutia Viedenskej arbitráže obsadilo Hortyovské Maďarsko južnú časť terajšieho okresu Veľký Krtíš. V období rokov 1938-1945 bolo k Maďarsku pripojených 30 obcí bývalého modrokamenského okresu a medzi nimi aj Veľká Čalomija. V roku 1945 bolo okresné zriadenie a územné členenie regiónu obnovené podľa stavu z roku 1938. K okresu Modrý Kameň boli opäť pripojené obce, odstúpené Maďarsku.

Ďalšia územná reorganizácia sa uskutočnila v roku 1960 a trvalo zasiahla do vývoja Veľkej Čalomije ako aj iných obcí regiónu. 1. júla 1960 bol zrušený okres Modrý Kameň a vznikol okres Lučenec, do ktorého patrilo 154 obcí – medzi nimi aj Veľká Čalomija. Tento stav trval až do roku 1968, kedy územie regiónu patrilo k najzaostalejším oblastiam Slovenska a toto dedičstvo sa s nimi vlieklo aj v nasledujúcich rokoch. Tieto dôvody viedli v roku 1968 k znovuobnoveniu okresu v južnom cípe Stredoslovenského kraja, ktorý by nadviazal na predošlé územné väzby. 1. júla 1968 sa vytvoril nový okres Veľký Krtíš, do ktorého bola začlenená aj Veľká Čalomija a patrí sem dodnes.

Powered by themekiller.com