ÚRADNÁ TABUĽA


______________________________________________________________________________

ZÁPIS DETÍ DO MŠ v PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy 2021 v PDF

______________________________________________________________________________


Zverejnenie zámeru: predať nižšie identifikovaný majetok obce Veľká Čalomija z dôvodu hodného osobitného zreteľa. c.j. 263/2020

Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu

Tlačová správa(TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé tri mesiace sčítania.


SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE


Výzva na predloženie ponuky Didaktická a prezentačná technika pre ZŠ internátna


Foto dokumentácia  – Rekonštrukcia budovy internátu – Základná škola internátna Veľká Čalomija v PDF
NÁVRH – ZMENA ROZPOČTU 24.06.2020 PDF

Záverečný účet obce za rok 2019 Návrh 


Publicita projektu _Zberný dvor Veľká Čalomija_časť 1._/22.01.2020/


Link.: na PDF :                     Zmluva o NFP Zberný dvor

Zmluva o poskytnutí NFP – Č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/12 –


 Kompletná výzva s prílohami v zip.

„ZBERNÝ DVOR VEĽKÁ ČALOMIJA“ Žiadosť o zverejnenie výzvy v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

Celá výzva v -PDF-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 –Záverečný účet Obce Veľká Čalomija rozpočtové hospodárenie za rok 2018


Zápis deti do Materskej školy, Veľká Čalomija č. 65 pre školský rok 2019/2020 nasledovne


_- ( Kompletná výzva s prílohami. ) – Didaktická a Prezentačná technika pre ZŠ internátna, Veľká Čalomija  / ZIP / 18/04/2019/


OZNÁMENIE -Emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu


Koncepcia rozvoja sociálnych služieb – pdf


– Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

– Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

– Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija  č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


-10.12.2018 – VZN obce Veľká Čalomija o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– 06.12.2018 – Výzva na predkladanie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65

– 06.12.2018 – Výzva na predloženie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65 ( Kompletná výzva s prílohami. )

-Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 .pdf

-Zmena rozpočtu k 10.12.2018 .pdf

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku 4 2018 .pdf

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomija .pdf

-Publicita /Základné informácie o projekte: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čalomija .pdf

VZN o miestnych daniach a poplatku 6 2017 .pdf

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  1 2018 .pdf

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÁ ČALOMIJA 2018 – 2022 .pdf

_Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa -PDF

Záverečný účet Obce Veľká Čalomija a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 .pdf


OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 10.novembra 2018 / PDFVoľby 2018 _

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí  ku dňu 10.07.2018 /PDF

Menovanie zapisovateľa v miestnej a okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Čalomiji pre vol’by do  samosprávy obcí 16.08.2018 / PDF

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie .pdf

-ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ASTUPITEĽSTVA  .pdf

-A PRE VOĽBY STAROSTU OBCE VO VEĽKEJ ČALOMIJI .pdf

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB .pdf


Powered by themekiller.com