Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čalomija

VZN-č. 1 – 2019-Obce-Veľká-Čalomija-o- určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ 2019

VZN-č. 2 – 2019-Obce-Veľká-Čalomija-o- určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ, ŠKD, MŠ na rok 2019

VZN-č. 3 – 2019-Obce-Veľká-Čalomija-o-vylepovaní-plagátov

VZN-č. 4 – 2019-Obce-Veľká-Čalomija-o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 5 – 2019 Obce Veľká Čalomija o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Veľká Čalomija

VZN č. 6 – 2019 Obce Veľká Čalomija o miestnej dani za psa chovaného na území obce Veľká Čalomija

VZN č. 7 – 2019 Obce Veľká Čalomija o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8 – 2019 Obce Veľká Čalomija o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Veľká Čalomija

VZN č. 9 – 2019 obce Veľká Čalomija o miestnych daniach na území obce Veľká Čalomija

vzn č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 1/ 2020

vzn č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 – 2020_ Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľká Čalomija

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 – 2020_ o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 – 2020_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2021 obce Veľká Čalomija o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1 /2021 pdf.

VZN č. 2/2021 obce Veľká Čalomija o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 pdf.

VZN č 3/.2021 – vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady_

VZN č. 4/2021 – vzn-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce

Powered by themekiller.com