Pustý kostol je symbolom Veľkej Čalomije. tento kostol sa nachádza severne od dediny. Pravdepodobne pochádza z toho istého obdobia ako kostoly v Balogu nad Ipľom a v Sečiankach, čiže z 11. storočia. Dokladom toho môžu byť aj pramene o existencii farnosti vo Veľkej Čalomiji z roku 1070 a podľa toho by mal ku každej farnosti patriť aj kostol. Na základe tchto údajov bol kostol pravdepodobne postavený v 11. storočí počas panovania uhorského kráľa Ladislava Svätého. Nájazdy Tatárov v roku 1241 ho úplne zničili a na konci 14. storočia bol obnovený v gotickom slohu. V tomto kostole sa podľa údajov v obecnej kronike nachádzal veľký obraz na základe ktorého bol kostol zasvätený Všechsvätým. Kostol bol používaný do marca roku 1868, kdey sa prelomila časť strechy. Od tohto obdobia sa omše konali v malom kostole pôvodne vybudovanom ako kaplnka. Zo stavby sa dnes zachovala iba časť obvodového muriva z priečelia s trouholníkovým štítom.Vstupný portál bol gotický s hruškovým profilom v ostení. Okolo kostola sa rozrestieral cintorín, ktorého náhrobné kamene sú zarastené burinou. Pod Pustým kostolom bola údajne postavená hrobka. Dala ju postaviť rodina Gášpárovcov, po tom, čo jeden člen rodiny urazil kráľa. Kráľ ho nepotrestal s tou podmienkou, že v okolí kostola postaví cirkevnú stavbu. Tou cirkevnou stavbou má byť spomínaná hrobka. Posledným, kto bol v hrobke pochovaný je podľa záznamov z kroniky František Cseh. Vdova po Jánovi Csehovi dala v roku 1845 postaviť kaplnku, ktorá bola zavätená Penne Márii. Táto však od roku 1868 až do roku 1911 slúžila ako náhrada za kostol. Archeologický prieskum Pustého kostola, ktorý sa začal na jeseň roku 2007 by mal priniesť nové poznatky o tejto vzácnej kultúrnej pamiatke a dať vysvetlenie o vzácnom náleze – bronzovej akvamanille, ktorá sa našla pri Pustom kostola a je jedinou svojho druhu na Slovensku.
Nový rímsko-katolícky kostol Panny Márie bol dokončený v roku 1911 v secesnom slohu. Stojí na mieste bývalej školy. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, v lodi rošírená z oboch astrán kaplnkami. Hlavný oltár dal vyhotoviť biskup Reiner. Lavice do kostola vyrobil Antal Veki stolár zo Šiah. Organ je dielom Lipota Vegenšteina a jeho syna. Antal Novotni vyhotovil zvony a tieto boli financované z príspevkov rímskokatolíckych veriacich. Dva väčšie zvony – 362 kg a 180 kg odniesli v roku 1916 a boli použité na vojenské účely. Kostol bol vysvätený 15.10.1911 a v roku 1937 ho vymaľoval rožňavský maliar Gyula Ádam za 8000 korún.
Kňazi pôsobiaci vo Veľkej Čalomiji od roku 1291
– Joannes – od 12.mája 1291 – ?
– Manassze – ?
– János – ?
– Péter – ?
– Kelemen – ?
– Benjamín – od 1647 – do 1668
– János Thúry – od 1668 – do 1688
– János Lusenzsky – od 1688 – do 1690
– István Babonyay – od 1691- do 1692
– György Sztankovics – od 1692- do 1702
– Béla Pataky – od 1702 – do 1703
– György Nagy – od 1703 – do 1706
– János Némethy – od 1706 – do ?
– Kristof Galla – od 1787 – do 1800
– Pál Gaál – od 1800 do 1803
– Gáspar Sághy – od 1803 – do 1816
– László Zsille – od 1816 – do 1842
– Károly Várffi – od 1842 – do 1858
– Mihály Malocsay – od 1858 – do 1875
– András Tihányi – od 1878 – do 1887
– P.Lukas Erdös – od 1887 – do 1888
– Imre Dalmady – od 1888 – do 1889
– István Márton – od 1889 – do 1915
– Ágoston Klasz – od 1915- do 1929
– János Petressél – od 1929 – do 1940
– István Klima – od 1940 – do 1945
– Vendel Varjú – od 1945 – do 1945
– László Paksy – od 1945 – do 1947
– Vince Majer – od 1947 – do 1957
– József Takács – od 1957 – do 1969
– János Kissik – od 1969 – do 1989
– Jozef Malagyi – od 1989 – do 1989
– Róbert Horváth – od 1990 – do 1996
– Pál Nagy – od 1996 – do 2001
– Károly Csonka – od 2001 – do 2003
– Peter Dobos – od 2003 – do 2006
– Marek Hutár – od 2006 –
Menšia časť obyvateľstva vyznáva evanjelickú vieru augsburského vyznania. Patrí pod matkocirkev v Malej Čalomiji.
Začiatkom 30-tych rokov 20.storočia sa evanjelici vo Veľkej Čalomiji rozhodli postaviť vlastný kostol. Toto sa im podarilo a v roku 1934 bol daný do užívania nový kostol. Bolo to počas pôsobenia farára Viliama Ráaba vo farnosti Malá Čalomija. Tento kostol je dielom českého staviteľa, ktorý pri tejto stavbe využil prvky z husitských stavieb. Je postavený bez konkrétneho stavebného slohu a vo vnútri ako aj zvonka je jednoduchý. Roku 1965 bolo rozhodnúté o jeho rekonštrukcii. Rekonštruovaný kostol bol vysvätený 18.11.1973 pri odchode farára Pavla Kubíka do dôchodku.
autor: PaedDr. Pavel Antolov

Powered by themekiller.com