ÚRADNÁ TABUĽA


-10.12.2018 – VZN obce Veľká Čalomija o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– 06.12.2018 – Výzva na predkladanie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65

– 06.12.2018 – Výzva na predloženie ponuky – Didaktické prostriedky pre ZŠI Veľká Čalomija 65 ( Kompletná výzva s prílohami. )

-Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 .pdf

-Zmena rozpočtu k 10.12.2018 .pdf

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku 4 2018 .pdf

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomija .pdf

-Publicita /Základné informácie o projekte: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čalomija .pdf

VZN o miestnych daniach a poplatku 6 2017 .pdf

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  1 2018 .pdf

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÁ ČALOMIJA 2018 – 2022 .pdf

_Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa -PDF

Záverečný účet Obce Veľká Čalomija a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 .pdf


OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 10.novembra 2018 / PDFVoľby 2018 _

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí  ku dňu 10.07.2018 /PDF

Menovanie zapisovateľa v miestnej a okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Čalomiji pre vol’by do  samosprávy obcí 16.08.2018 / PDF

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie .pdf

-ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ASTUPITEĽSTVA  .pdf

-A PRE VOĽBY STAROSTU OBCE VO VEĽKEJ ČALOMIJI .pdf

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB .pdf


Powered by themekiller.com